Spanish Catalan

Directori d'empreses

Directori

Turisme

Últimes imatges

TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
NORMATIVA DE REBAIXES, OFERTES I PROMOCIONS Imprimir

1. Rebaixes
S'entén per rebaixa una reducció en els  preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat. Aquesta reducció en els preus en cap cas no implicarà una reducció de la qualitat dels béns o serveis.

1.1 Requisits dels béns o serveis rebaixats
 • Aquesta reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha d’indicar de manera clara i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu rebaixat. També és correcte agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat.
 • S’entén per preu habitual o normal el que s’hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l’inici de la rebaixa, oferta o promoció. 
 • No es poden destinar a la venda en rebaixes els productes que han estat objecte d'alguna activitat de promoció en el mateix establiment dins el termini d’un mes immediatament anterior a la data d’inici del període legal de rebaixes.
 • El béns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.
 • No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, defectuosos, desaparellats, ni productes que presentin qualsevol mancança amb relació al mateix producte original posat a la venda, o productes que es considerin manifestament obsolets. els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat. 
 • Els productes que no són considerats manifestament obsolets però que han format part de l’estoc de l’empresa venedora durant un mínim de sis mesos, immediatament anteriors a l’inici de la venda en rebaixes, es poden oferir en aquesta modalitat de venda sense que els afecti la prohibició de la venda a pèrdua.
 • Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció de vendes, ha de fer-ho en espais clarament diferenciats i degudament senyalitzats..
1.2 Condicions de venda
 • L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 
 • S'ha de portar a terme sempre sota la denominació «rebaixes», expressada, almenys, en català. 
 • L’anunci de «rebaixes» no és compatible amb cap altre anunci que generi confusió en el públic sobre la modalitat de venda efectivament practicada.
 • Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació i les vendes de saldos.
 • A l’establiment, els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
 • Si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha d’admetre aquest sistema en rebaixes.
 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

1.3 Períodes de rebaixes
La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest consideri convenient, en els períodes estacionals següents:

a) Període estacional d’hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos. 
b) Període estacional d’estiu: de l'1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.

1.4 Recomanacions

 • 1. És obligatori fer-ne? No, és decisió de cada botiga.
 • 2. Quan comencen i quan acaben? Els períodes habituals de rebaixes a Catalunya són: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos, i de l'1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos. Les botigues en línia no estan limitades a cap període concret.
 • 3. Cal indicar el preu rebaixat? Els productes rebaixats han de mostrar el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa.
 • 4. El producte rebaixat pot ser de qualitat inferior? No, la qualitat i la garantia han de ser les que tenia a preu no rebaixat. Tampoc no ha de tenir defectes.
 • 5. Puc pagar amb targeta? Si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes.
 • 6. La botiga té l’obligació d’acceptar canvis? No, si el producte està en perfecte estat. Informeu-vos sobre la política de canvis per evitar sorpreses.
 • 7. I les botigues en línia? Disposeu d’un període mínim de 14 dies per retornar la vostra compra, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc. Llegiu la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, pregunteu.
 • 8. Quins documents he de conservar? Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar. Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la compra: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.
 • 9. Com puc reclamar? Feu arribar el vostre escrit de reclamació a l’establiment, de manera que us en quedi constància, i si no rebeu resposta en el termini d’un mes o bé no és satisfactòria, adreceu-vos a un organisme de consum. 

2. Ofertes i promocions
S'entén per oferta o promoció la publicitat de condicions especials més beneficioses per a la persona consumidora en relació amb les practicades habitualment per l'empresa o l'establiment.

Podeu exigir el contingut de l’oferta, la promoció o publicitat encara que no figuri expressament en el contracte o en el document o comprovant.

2.1. Requisits

 • Publicitat
  La publicitat de les ofertes o promocions ha d’indicar almenys:
  1. La data d’inici de la promoció o oferta.
  2. La durada de la promoció o l’oferta, o bé el nombre d’unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció.
  3. Els requisits que han de complir les persones consumidores.
  4. Les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l’oferta o la promoció.
  5. El responsable o la responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l’adreça de l’establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses, llevat que la promoció es refereixi únicament al mateix establiment on s’ofereix.
 • Durada
  Si s’anuncien promocions o ofertes per un període de temps, aquest període ha d’ésser sempre determinat i l’empresa ha d’estar en condicions de satisfer la demanda del bé o servei ofert, sens perjudici de la normativa relativa als períodes de rebaixes.

  Si no es pot atendre la demanda (sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer), us ha d’informar del dret d’adquirir el bé o servei ofert, o un de condicions semblants, d’acord amb els beneficis de l’oferta o la promoció. Aquesta mesura s’ha de fer efectiva per mitjà del lliurament d’un full d’encàrrec que us doni dret a obtenir els béns o serveis promocionats i en què s’indiqui la data en què es podrà fer efectiu aquest dret.

En tot cas, no es poden fer promocions amb un nombre d’unitats manifestament insuficients en funció de la durada i la publicitat de la promoció o l’oferta i en funció de les vendes habituals.

 • Unitats o destinataris
  Si la promoció o l’oferta indica el nombre d’unitats o de destinataris que se’n poden beneficiar, s’ha d’informar del sistema de prioritat per a atendre les demandes.
  Aquest sistema ha de permetre la comprovació objectiva que s’han seguit les preferències fixades en la publicitat.
 • Exigible
  La promoció o l’oferta és exigible durant tot el temps en què és pública i accessible.
 • Limitacions
  Si es limiten les unitats de béns o serveis en condicions més beneficioses per a cada persona consumidora, s’ha d’informar d’aquesta limitació en la publicitat i en els cartells o els rètols de l’establiment on es faci l’oferta o la promoció.
 • Diferenciat
  Si en un mateix establiment hi ha articles o serveis en condicions normals de venda i altres en condicions més beneficioses, s’han de diferenciar o separar clarament, de manera que no es pugui induir a error o confusió respecte a les ofertes i promocions, ni a llur naturalesa.
 • Qualitat
  Els béns o serveis en condicions més beneficioses no poden estar deteriorats o ésser de pitjor qualitat que els que l’empresa o l’establiment que fa l’oferta o la promoció ofereix habitualment, llevat de les vendes de saldos i d’altres tipus permesos per la llei.
 •  Reducció del preu
  Si les condicions més beneficioses o els avantatges consisteixen en una reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat, s’ha d’indicar de manera clara aquesta reducció i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït.

Aquesta  informació es pot substituir pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei. Es poden agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat, en funció de llurs característiques i de la reducció de preus.

2.2. Ofertes de llançament

En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi estat abans a la venda, s’ha d’indicar en la publicitat i en els cartells i rètols aquesta condició, per mitjà de l’expressió “oferta de llançament”.

3. Obsequis
Si en una relació de consum s’ofereix un obsequi, s’ha d’informar clarament en la publicitat i al mateix establiment dels aspectes següents:

 • a) Les obligacions que comporta el lliurament, si escau, incloses, especialment, les de caràcter fiscal.
 • b) Les condicions de lliurament, especialment les despeses que comporta la tramesa o la posada a disposició.
 • c) Les condicions i limitacions que s’han de complir per a obtenir l’obsequi.
 • d) Les instruccions clares i precises que s’han de seguir per a obtenir l’obsequi.

Pel que fa a la durada i les existències dels obsequis, s'aplica el que s'ha exposat anteriorment per la durada de les ofertes i promocions

Si compliu els requisits per a ser el beneficiari o beneficiària, el lliurament efectiu o la posada a disposició dels obsequis s’ha de fer en el termini d’1 mes des del moment en què hagi u complert tots els tràmits.

4. Concursos i sorteigs

 • Els empresaris poden utilitzar sorteigs i concursos com a tècniques de promoció.
 • S’entén per sorteig l’oferta de premis en què la selecció dels guanyadors és fruit de l’atzar.
 • S’entén per concurs l’oferta de premis en què la selecció dels guanyadors depèn de l’habilitat o la perícia dels concursants.
 • La utilització d’aquestes tècniques està subjecta al règim d’autorització i comunicació que estableix la normativa de les rifes, tómboles i combinacions aleatòries.
 • En la publicitat dels sorteigs i concursos, s’ha d’informar dels aspectes següents:
  a) Nom o raó social i domicili de l’empresa o l’establiment que organitza el sorteig o concurs.
  b) Requisits per a participar-hi.
  c) Limitacions per a participar-hi.
  d) Bases i manera d’obtenir el premi.
  e) Forma de lliurament del premi i especificació de si us comportarà despeses.
 • El lliurament efectiu o la posada a disposició del premi s’ha de fer en el termini d’1 mes des que es coneix el guanyador o guanyadora del sorteig o concurs.
 • Si heu estat premiat/da en un sorteig en què no heu participat de manera voluntària, el lliurament del premi no es pot condicionar a la compra o contractació de cap bé o servei.

 5. Venda d’excedents o outlets

5.1. Venda especialitzada
La venda especialitzada d’excedents de producció o de temporada, d’estocs propis o aliens, es pot dur a terme en:

 • establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a aquesta activitat.
 • parades dels mercats de marxants.
 • espais degudament diferenciats i senyalitzats dins d’un establiment comercial, sempre que no superin el 20% del total de la superfície de venda. 

No es poden vendre productes fabricats expressament per a ésser distribuïts en aquest tipus d’establiments.

5.2. Venda en exclusiva
Els establiments dedicats de manera exclusiva a la venda d’excedents de producció o de temporada poden oferir tota mena de restes, tant si provenen d’altres empreses detallistes, d’empreses majoristes o d'excedents de producció de fabricants de la Unió Europea, a més dels procedents de la mateixa empresa, sempre que puguin acreditar que han format part de l’estoc d’un venedor de la Unió Europea, durant un període mínim de sis mesos, o que procedeixin d'excedents de producció directament d’un fabricant de la Unió Europea.

Aquests establiments no poden fer venda en rebaixes.

5.3. “Botiga d'excedents o outlet”
Només els establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a la venda d’excedents de producció o de temporada, o les parades dels mercats de marxants poden utilitzar, en el rètol exterior on figura el nom de l’establiment o la parada, la denominació botiga d'excedents o outlet, o bé, alternativament o complementàriament amb aquesta, qualsevol altra que serveixi per a identificar aquesta activitat.

5.4. Preus
Els preus dels productes oferts han d'ésser inferiors al preu de venda en els circuits comercials convencionals i poden ésser reduïts successivament des del moment en què es posin a la venda, però en cap cas no poden ésser incrementats de nou

 
< Anterior   Següent >
logogeneralitat2.png

  |   Usuari nou
Powered by Core Design
MEGABYTE - 2007

Centre d´Iniciatives i Turisme del Vendrell - Dr Robert, 33 - 43700 El Vendrell